Jsme osadní výbor obce...

Osadní výbor nebo místní výbor je v České republice speciální typ výboru zastupitelstva obce, tedy iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce, který může zastupitelstvo obce zřídit pro část obce (částí obce může být například vesnice nebo jiná osada, čtvrť atd.). Oba názvy jsou právně rovnocenné, název výboru volí zastupitelstvo zpravidla k přihlédnutím k charakteru příslušné části obce. V zákoně o obcích jsou místní výbory zahrnuty pod legislativní zkratku osadní výbor.

Vznik osadního výboru

Možnost vzniku osadních nebo místních výborů byla v České republice nově založena v roce 2000 zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. Rozsah jejich působnosti i složení řeší paragrafy 120 a 121.

Osadní nebo místní výbor(y) mohou (avšak nemusí) být zřizovány zastupitelstvem obce podle § 120 zákona o obcích. Výbory musí být složené z občanů obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v příslušné části obce. Zastupitelstvo určuje počet členů osadního výboru (podle zákona musí mít nejméně 3 členy) a jmenovitě z jejich řad zvolí předsedu. Osadní výbor je jediným druhem výboru zastupitelstva (§ 117 zákona o obcích), jehož předsedou nemusí být člen zastupitelstva.

Má-li obec více částí obce, zákon nestanoví, že by k nim z tohoto hlediska muselo být přistupováno rovnocenně. Zastupitelstvo tedy může podle své libovůle zřídit výbor například pro všechny existující části obce, anebo pouze pro jednu či několik odlehlých částí obce anebo naopak například pouze pro centrální část obce zahrnující historické centrum. Osadní výbory jsou nejčastěji zřizovány pro stavebně oddělené odlehlejší části obce. Ačkoliv zákon takovou možnost nezmiňuje, některá města zřizují společný osadní výbor pro více částí obce. Obvykle jsou osadní výbory jmenovány podle návrhu podaného z řad aktivních občanů nebo zastupitelů z příslušné části. V některých městech jsou místo osadních výborů zřizovány komise rady města pro určitou část obce (například ve Zlíně). Osadní výbor zaniká stejně jako ostatní výbory s koncem funkčního období zastupitelstva, které osadní výbor zřídilo. Takový je právní výklad Ministerstva vnitra ČR, v zákoně o obcích to není výslovně uvedeno.

Stanovit části obce a zvolit pro ně místní výbory mohou i statutární města, která mohou také ustanovit městské části nebo městské obvody a přenést na ně část kompetencí města. Postavení místního nebo osadního výboru vůči orgánům samosprávných městských částí nebo obvodů ve statutárních městech zákon neřeší. V Brně, Pardubicích a Plzni zřizují osadní výbory i zastupitelstva městských obvodů nebo městských částí.


V Liberci má jedna část města status městského obvodu a v několika dalších jsou zřízeny osadní výbory. Pro hlavní město Prahu, na niž se nevztahuje zákon o obcích, zákon o hlavním městě Praze ani Statut hlavního města Prahy možnost zřizovat místní části ani místní nebo osadní výbory výslovně nezakládá. Zastupitelstvo hlavního města Prahy i zastupitelstva městských částí však teoreticky mohou ustanovit podobné výbory pro lokální témata podle obecných ustanovení o výborech zastupitelstev.

Pravomoc

Osadní nebo místní výbor je oprávněn podle § 121 zákona o obcích:

 1. předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce a
 2. vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce.

Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá. Působnost osadního nebo místního výboru se týká pouze samosprávné působnosti obce, nikoliv přenesené působnosti státní správy. Nevztahuje se tedy například k projednávání přestupků.

Osadní výbory na Ašsku

Název Předseda
Počet členů
E-mail
Datová schránka
WEB
OV Mokřiny Pavlína Lorenzová
3+1
ov@obec-mokriny.cz https://obec-mokriny.cz
OV Vernéřov Zjišťujeme Zjišťujeme Zjišťujeme
OV Doubrava Zjišťujeme Zjišťujeme Zjišťujeme

Podrobnosti

 • By A Name

  This is an example of a comment made on a post. You can either edit the comment, delete the comment or reply to the comment. Use this as a place to respond to the post or to share what you are thinking.

 • By A Name

  This is an example of a comment made on a post. You can either edit the comment, delete the comment or reply to the comment. Use this as a place to respond to the post or to share what you are thinking.

 • By A Name

  This is an example of a comment made on a post. You can either edit the comment, delete the comment or reply to the comment. Use this as a place to respond to the post or to share what you are thinking.

Write A Comment